Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

pdf icoon Algemene voorwaarden

Marlene van der Poort, communicatie met dieren

Algemene leveringsvoorwaarden Marlene van der Poort, communicatie met dieren

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Marlene van der Poort, communicatie met dieren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Marlene van der Poort, communicatie met dieren.

Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. Definities

a. Cursus: programma waarbij opdrachtgever akkoord gaat met de wijze waarop de cursus gegeven wordt. Cursussen worden op locatie bij Marlene van der Poort, communicatie met dieren gegeven.

b. Reading & healing: het geven van zielsinzichten over het dier en regenerende energie aan dieren.

c. Systemische opstelling: het zichtbaar maken van innerlijke beelden.

c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marlene van der Poort, communicatie met dieren een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

a. Door zich in te schrijven voor een activiteit van Marlene van der Poort, communicatie met dieren gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marlene van der Poort, communicatie met dieren opgenomen wordt.

3. Facturering en betaling

Voor het starten van de één van de cursussen, een consult voor reading en healing, een systemische opstelling of workshop van Marlene van der Poort, communicatie met dieren is vooruitbetaling verschuldigd. U ontvangt hiervoor een factuur.

Een consult voor reading en healing op locatie kan indien gewenst na afloop van een sessie à contant worden voldaan.

4. Duur en beëindiging

a. Marlene van der Poort, communicatie met dieren kan een overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Marlene van der Poort, communicatie met dieren gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

b. Marlene van der Poort, communicatie met dieren kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

c. Marlene van der Poort, communicatie met dieren heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

d. Opdrachtgever kan niet tussentijds de cursus stilzetten, niet betalen of anderszins.

5. Retour

a. Producten of diensten van Marlene van der Poort, communicatie met dieren kunnen niet geretourneerd worden en mogen niet overgedragen worden aan derden. Kopiëren van inhoud van de leeromgeving is alleen voor het eigen gebruik.

6. Levering en levertijd Marlene van der Poort, communicatie met dieren

a. Marlene van der Poort, communicatie met dieren gaat na ontvangst van de benodigde betaling en gegevens van opdrachtgever en zijn of haar dier zo spoedig mogelijk over tot het leveren van de gevraagde dienst of het product. Mocht Marlene van der Poort, communicatie met dieren onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Marlene van der Poort, communicatie met dieren alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Marlene van der Poort, communicatie met dieren een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

b. Levering en levertijd reading & healing en systemische opstelling

a. Marlene van der Poort, communicatie met dieren gaat na ontvangst van de benodigde betaling en gegevens van opdrachtgever en zijn of haar dier zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van een overeengekomen datum om een consult voor reading & healing of systemische opstelling (schriftelijk, telefonisch, virtueel of op locatie) te plannen.

b. Verplaatsing door opdrachtgever van de afgesproken datum van een consult voor reading en healing of systemische opstelling kan 24 uur vóór aanvang van de geplande sessie en dient in die week van annulering plaats te vinden. Indien opdrachtgever binnen 24 uur afmeldt, vervalt de sessie en kan deze niet meer ingehaald worden.

7. Overmacht

a. Marlene van der Poort, communicatie met dieren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Marlene van der Poort, communicatie met dieren  als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

b. Marlene van der Poort, communicatie met dieren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Marlene van der Poort, communicatie met dieren niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.

c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Marlene van der Poort, communicatie met dieren alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Marlene van der Poort, communicatie met dieren geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Marlene van der Poort, communicatie met dieren tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Copyright Marlene van der Poort, communicatie met dieren en materialen van Marlene van der Poort, communicatie met dieren

a. Al het door Marlene van der Poort, communicatie met dieren vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Marlene van der Poort, communicatie met dieren niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

b. Het eigendom van door Marlene van der Poort, communicatie met dieren verstrekte opdrachten, audiobestanden, lesmateriaal of e-books blijft volledig bij Marlene van der Poort, communicatie met dieren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Marlene van der Poort, communicatie met dieren hiervoor een vergoeding bedingen.

c. Marlene van der Poort, communicatie met dieren behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

a. Voor zover Marlene van der Poort, communicatie met dieren bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Marlene van der Poort, communicatie met dieren weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Marlene van der Poort, communicatie met dieren op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Marlene van der Poort, communicatie met dieren of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Marlene van der Poort, communicatie met dieren.

b. Iedere aansprakelijkheid van Marlene van der Poort, communicatie met dieren voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade of wegens verlies van dier.

c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Marlene van der Poort, communicatie met dieren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

d. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zichzelf en zijn of haar dier. Marlene van de Poort, communicatie met dieren is in geen enkele geval aansprakelijk voor beslissingen die opdrachtgever neemt of gevolgen van naar aanleiding van één van de diensten of producten geleverd door Marlene van der Poort, communicatie met dieren.

e. Bij ziekte van het dier van opdrachtgever dient te alle tijde een dierenarts geraadpleegd te worden. De diensten of producten van Marlene van der Poort, communicatie met dieren vervangen nooit een dierenarts.

9. Overig

a. Marlene van der Poort, communicatie met dieren zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Marlene van der Poort, communicatie met dieren.

b. De opdrachtgever dient Marlene van der Poort, communicatie met dieren terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Marlene van der Poort, communicatie met dieren geleden schade.

c. Marlene van der Poort, communicatie met dieren is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de ervaringen tijdens de diensten van Animal Soul Academy, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Algemene leveringsvoorwaarden Marlene van der Poort, communicatie met dieren

 

Marlene van der Poort 

Bakermarksedijk 6

7223 KJ Baak

telefoon 06-12797650

e-mail info@marlenevanderpoort.nl

Home